ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Simpel Uit Elkaar B.V., h.o.d.n.Simpeluitelkaar, gevestigd te Koog aan de Zaan aan de Hoogstraat 19c, 1541 KW hierna te noemen: “Simpeluitelkaar”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Simpeluitelkaar en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Simpeluitelkaar werkzaam zijn.

De wederpartij van  Simpeluitelkaar is degene aan wie Simpeluitelkaar enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Simpeluitelkaar gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Simpeluitelkaar gesloten overeenkomsten waarbij Simpeluitelkaar zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Simpeluitelkaar zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Simpeluitelkaar slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Simpeluitelkaar en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1 Aan Simpeluitelkaar verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Simpeluitelkaar, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Simpeluitelkaar een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Simpeluitelkaar is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Simpeluitelkaar, aan Simpeluitelkaar heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Simpeluitelkaar heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Simpeluitelkaar wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Simpeluitelkaar heeft bereikt.

2.4 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Simpeluitelkaar aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Simpeluitelkaar gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Simpeluitelkaar het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is Simpeluitelkaar toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover Simpeluitelkaar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Simpeluitelkaar is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Simpeluitelkaar  is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Simpeluitelkaar wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Simpeluitelkaar is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Simpeluitelkaar beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Simpeluitelkaar voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Simpeluitelkaar gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Simpeluitelkaar uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Simpeluitelkaar te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.  

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel vanSimpeluitelkaar aanleiding geeft, is Simpeluitelkaar bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Simpeluitelkaar opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Simpeluitelkaar die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Simpeluitelkaar zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Simpeluitelkaar bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Simpeluitelkaar verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Simpeluitelkaar

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Simpeluitelkaar, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Simpeluitelkaar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Simpeluitelkaar wordt uitgekeerd, inclusief het door Simpeluitelkaar te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Simpeluitelkaar in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Simpeluitelkaar, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Simpeluitelkaar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel,  de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Simpeluitelkaar is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Simpeluitelkaar is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Simpeluitelkaar gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Simpeluitelkaar kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Simpeluitelkaar is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Simpeluitelkaar verzonden (email)berichten Simpeluitelkaar niet hebben bereikt.

7.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Simpeluitelkaar voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.8 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Simpeluitelkaar indien Simpeluitelkaar zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Simpeluitelkaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Simpeluitelkaar redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Simpeluitelkaar ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Simpeluitelkaar geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Simpeluitelkaar kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Simpeluitelkaar verstrekte persoonsgegevens zullen door Simpeluitelkaar niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Simpeluitelkaar op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Simpeluitelkaar, zal Simpeluitelkaar de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Simpeluitelkaar is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.  

Artikel 11: Verval van recht
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Simpeluitelkaar in verband met door Simpeluitelkaar verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Beleid privacy en datalekken
12.1 Voor datalekken en waarborging privacy is door ons beleid opgemaakt. Wij hanteren een privacy beleid & datalekken beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op onze website www.simpeluitelkaar.nl kunt u dit beleid inzien.

Publicatiedatum april 2019